Privacy verklaring

Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kaatje Katoen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19 januari 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit hoe wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

1. Gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke manier wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce, door Grizzly New Marketing. Wij kunnen na toestemming van jou Grizzly New Marketing toestemming geven je gegevens te bekijken om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel, ook hebben zij geheimhoudingsplicht.
Grizzly New Marketing is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Webhosting

Wij nemen webhostingdiensten af van Grizzly New Marketing. Grizzly New Marketing verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Grizzly New Marketing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Grizzly New Marketing is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Onze website is beveiligd door Hyper Text Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS zodat gegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. Je herkent deze beveiliging door het slotje in je browser.

E-mail

Onze website maakt gebruik van Grizzly New Marketing, de partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Grizzly New Marketing. Grizzly New Marketing zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van PM Networking. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. PM Networking heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrieven

Wil je onze nieuwsbrieven ontvangen, dan moet je je daarvoor aanmelden. Wij verzenden nooit ongevraagd nieuwsbrieven. In elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je af kunt melden.

Betalingafhandelingssysteem

Op onze website kun je betalen met iDEAL en Paypal. Sisow is het betalingssysteem dat dat mogelijk maakt. Sisow verwerkt je naam en je betaalgegevens (IBAN, BIC, naam rekeninghouder en IP-adres). Deze gegevens worden gebruikt om de transacties uit te kunnen voeren. De verkregen gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Sisow of die van een derde partij. Sisow is vergunninghouder van DNB en gecertificeerd CPSP.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen van pakketten. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

Wij maken gebruik van het boekhoudprogramma Snelstart. Hiermee worden je facturen gemaakt en worden jouw persoonsgegevens dus gekoppeld aan wat je hebt gekocht. We zijn wettelijk verplicht om onze boekhouding 7 jaar te bewaren, maar het is wel mogelijk om jouw facturen te anonimiseren als je wilt dat dit eerder dan 7 jaar (na je bestelling) gebeurt. Verder heeft Snelstart toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, maar zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Je gegevens worden in ons boekhoudsysteem bewaard. Je kunt inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord om je gegevens te bekijken en te wijzigen. Ook zie je je facturen staan. Wil je dat we je gegevens verwijderen uit ons bestand, dan kan dat door een mail te sturen naar onze klantenservice via klantenservice@kaatjekatoen.nl. De facturen bewaren we volgens de wet 7 jaar lang, daartoe zijn wij verplicht.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst, dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

2. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kaatje Katoen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Kaatje Katoen. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens zijn geanonimiseerd, ze zijn dus niet terug te leiden naar een bezoeker. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in de gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

3. Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Kaatje Katoen
Nudepark 126
6702 DX Wageningen
Nederland
telefoon: +31(0)317 – 310183
E-mail: klantenservice@kaatjekatoen.nl
Contactpersoon voor privacyzaken is Carien van Zorge.

Versie 19-1-2021.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
De waardering van www.kaatjekatoen.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 241 reviews.